Nasi przyjaciele

Patronat medialny

Regulamin

13-05-2012

Regulamin korzystania ze sprzętu KŻ Orkan w Mielcu 

 

§ 1.

Sprzęt Klubu Żeglarskiego “ORKAN” w Mielcu jest dobrem wspólnym i dorobkiem całego Klubu, w związku z czym wszyscy członkowie jak i użytkownicy zobowiązani są dbać o jego dobry stan.

§ 2.

Do nadzoru nad sprzętem Klubu, przestrzeganiem postanowień niniejszego regulaminu oraz interpretacji niniejszego regulaminu Zarządu Klubu deleguje każdoczesnego wiceprezesa do spraw technicznych.

§ 3.

Bezpośredni nadzór nad sprzętem sprawują Prowadzący, mianowani przez Zarząd Klubu.

§ 4.

Do zadań Prowadzących należy między innymi:

 1. utrzymywanie sprzętu w należytym stanie technicznym,
 2. dbanie o zapewnienie odpowiedniej ilości i jakości środków ratunkowych,
 3. zapewnienie stosownego wyposażenia turystycznego na poszczególnych jednostkach pływających
 4. dbanie o terminowe wykonanie nakazanych prawem badań, przeglądów, ubezpieczeń, rejestracji,
 5. organizowanie wacht technicznych przygotowujących sprzęt do sezonu i kończących sezon,
 6. kompletowanie wacht, obsad na akcje pływań,
 7. sporządzanie budżetu dla danego sprzętu na dany rok, uwzględniającego wszystkie konieczne koszty (w tym kwoty amortyzacji sprzętu przekazywane do klubu) i przewidywane wpływy przedstawienia go na Walnym Zebraniu celem zatwierdzenia,
 8. rozliczanie finansowe i merytoryczne z pływań i akcji,
 9. ustalanie terminów wacht, terminów przekazywania sobie sprzętu przez Korzystających,
 10. wprowadzanie regulaminów i instrukcji odnośnie sprzętu będącego pod jego opieką jeżeli uzna to za konieczne,
 11. zaprowadzenie dziennika wachtowego korzystania ze sprzętu. Dziennik zapewnia Klub.
§ 5.

Terminy i sposób rekrutacji Korzystających, kwalifikacja. Prawa i obowiązki Prowadzącego.

 1. Prowadzący rozpoczynają rekrutację wacht poczynając od Walnego Zebrania Klubu.
 2. Wstępna rekrutacja (zapisy) trwa do 15 kwietnia roku, którego dotyczy.
 3. Do 10 maja roku, którego dotyczą zapisy, Prowadzący wspólnie z Zarządem dokonują kwalifikacji i zatwierdzenia chętnych na pływania, biorąc pod uwagę między innymi: • fakt opłacenia składki klubowej, • doświadczenie żeglarskie, • wykonane prace na rzecz Klubu, • zaangażowanie w inną działalność Klubu.
 4. Do 31 maja roku, którego dotyczy pływanie, zakwalifikowani wpłacają pierwszą ratę opłaty za pływanie (minimum 50%).
 5. Druga rata opłaty za pływanie płatna jest najpóźniej do 15 czerwca roku, którego dotyczy. Ze względu na konieczność zaangażowania większych kwot w przygotowanie sprzętu do sezonu, Prowadzący mogą przyspieszyć termin płatności drugiej raty opłaty.
 6. Opłaty za pływanie są wpłacane: – bezpośrednio na konto Klubu lub – u Skarbnika Klubu (potwierdzeniem dokonania wpłaty jest kwit KP).
 7. Prowadzący ma prawo do indywidualnego pozyskiwania zewnętrznych funduszy, środków, dotacji, subwencji i materiałów na konkretny sprzęt bądź konkretny cel.
 8. Prowadzący ma prawo starać się o dofinansowanie akcji ze środków Klubu. O przyznaniu ich decyduje Zarząd Klubu przy współudziale wszystkich Prowadzących.
 9. Prowadzący decyduje o przeznaczeniu środków finansowych na konkretne prace i materiały dotyczące sprzętu pozostającego pod jego pieczą, kierując się poprawą bezpieczeństwa żeglugi, podwyższeniem standardu pływań i utrzymaniem sprzętu w niepogorszonym stanie, biorąc pod uwagę sugestie osób pływających i Zarządu.
 10. .Prowadzący ma prawo do podwyższenia kwoty za pływanie w stosunku do osób nie będących członkami Klubu. Minimalna podwyżka równa się sumie rocznej składki klubowej i wpisowego.
 11. Prowadzący ma prawo żądać od Korzystającego wpłaty kaucji zwrotnej na poczet ewentualnych szkód w sprzęcie. Kaucja ta podlega zwrotowi w całości bez oprocentowania po zakończonej wachcie, jeśli nie stwierdzono żadnych szkód, bądź jest zwracana w kwocie pomniejszonej o koszt naprawy sprzętu. Prowadzący ma prawo do obniżenia kwoty za pływania w stosunku do członków Klubu, w przypadku zakwalifikowania ich na “przedwachcie” lub “zawachcie”, biorąc pod uwagę koszty i wydatki, który należy ponieść na przygotowanie sprzętu do sezonu. Dopuszczalna obniżka – nie więcej niż 50%.
 12. Prowadzący ma prawo pierwszeństwa przy wyborze dogodnego dla siebie terminu pływania
 13. .Prowadzący ma prawo odmowy dopuszczenia członka Klubu do kwalifikacji na pływania w przypadku naruszania postanowień opisanych w § 7 niniejszego regulaminu i/lub statutu Klubu Żeglarskiego “ORKAN” w Mielcu.
 14. Prowadzący ma prawo sprawdzenia i weryfikacji umiejętności żeglarskich kandydatów na Korzystających i na tej podstawie przedstawienia swojej opinii Zarządowi przy zatwierdzaniu wacht.
§ 6.

Prawa Korzystającego ze sprzętu Klubu:

 1. Każdy Członek Klubu ma równe prawo do korzystania ze sprzętu Klubu.
 2. Swoją wolę korzystania ze sprzętu Członek przedstawia Prowadzącemu, w terminie określonym niniejszym regulaminem.
 3. Każdy członek Klubu ma prawo do wnioskowania o przydzielenie mu dogodnego terminu pływania pod warunkiem wypełniania obowiązków opisanych w § 7 niniejszego regulaminu.
 4. Każdy członek Klubu może zgłaszać swoje pretensje dotyczące przebiegu kwalifikacji, przydziału, zdarzeń na jachcie Prowadzącemu, Zarządowi, Komisji Dyscyplinarnej lub Komisji Rewizyjnej.
§ 7

Obowiązki Korzystającego ze sprzętu Klubu:

 1. Korzystający ze sprzętu Klubu ma obowiązek dbać o stan techniczny sprzętu i jego zdolność do żeglugi.
 2. Korzystający ze sprzętu Klubu winien bezwzględnie podporządkować się instrukcjom i regulaminom obowiązującym na sprzęcie, z którego korzysta.
 3. W przypadku niemożności korzystania ze sprzętu w przydzielonym terminie, Korzystający ze sprzętu nie może samowolnie, bez powiadomienia Prowadzącego i Zarządu przekazywać sprzętu innym osobom pod rygorem wykluczenia z Klubu.
 4. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego regulaminu przez Korzystającego, w wyniku czego nastąpiło ograniczenie lub uniemożliwienie korzystania ze sprzętu przez następnego Korzystającego, ten ostatni winien zgłosić ten fakt na piśmie do Prowadzącego i Komisji Dyscyplinarnej.
 5. Korzystający ze sprzętu Klubu winien prowadzić dziennik wachtowy sprzętu, jeśli takowy został założony.
§ 8.

Odpowiedzialność korzystającego ze sprzętu:

 1. Korzystający jest materialnie odpowiedzialny za sprzęt, z którego korzysta oraz za szkody wyrządzone osobom trzecim sprzętem, z którego korzysta.
 2. W przypadku zawinionego uszkodzenia, awarii, zmniejszenia wartości, ubytku – materialnie odpowiada Korzystający ze sprzętu. Winien on przywrócić należyty stan techniczny w terminie umożliwiającym korzystanie z w pełni sprawnego sprzętu następnemu Korzystającemu.
 3. W przypadku niezawinionego uszkodzenia, awarii, zmniejszenia wartości, ubytku – o sposobie naprawy, odbudowy, pokrycia szkody – decyduje prowadzący, po zasięgnięciu opinii Zarządu.
 4. W przypadku, gdy szkodę spowoduje zidentyfikowana osoba trzecia, Korzystający ze sprzętu ma obowiązek powiadomić o tym fakcie odpowiednie służby, władze bądź urzędy w kompetencji, których leży dochodzenie roszczeń od sprawcy, tak by Klub nie poniósł uszczerbku na majątku.
§ 9

.We wszystkich sprawach spornych Prowadzący i Korzystający mają prawo do zgłoszenia swych zastrzeżeń i uwag (tylko pisemnie) do Zarządu, Komisji Dyscyplinarnej lub Komisji Rewizyjnej.

§ 10.

Niniejszy regulamin został zatwierdzony uchwałą Walnego Zebrania Klubu Żeglarskiego “ORKAN” w Mielcu w dniu 14 marca 2004 roku i wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.
dodatek
Wyjaśnienie pojęć:

 1. Prowadzący – osoba lub osoby zajmująca/ce się w danym okresie przygotowaniem sprzętu Klubu i mająca/e nad nim bezpośredni nadzór.
 2. Korzystający – pełnoletnia osoba fizyczna będąca lub nie będąca członkiem Klubu, która otrzymała w wyniku kwalifikacji lub zgłoszonego zapotrzebowania, sprzęt Klubu na określony czas.
 3. Sprzęt – wszelki sprzęt pływający a także obiekty i urządzenia, jakimi dysponuje Klub, a które są udostępniane odpłatnie lub nieodpłatnie Korzystającym
 4. Przedwachcie – okres do 20 czerwca danego roku włącznie.
 5. Zawachcie – okres po 10 września danego roku.

kliknij aby pobrać regulamin korzystania ze sprzętu w formacie pdf 

  

Regulamin korzystania z domku Żeglarskiego w Otałęży

 

  1. Domek żeglarski KŻ ORKAN w Otałęży jest administrowany przez wyznaczonego Opiekuna

   2. Sezon, w którym można korzystać z domku trwa od 1 marca do 31 listopada każdego roku.  

       Doba trwa od chwili pobrania klucza od domku do chwili zdania klucza od domku Opiekunowi.

   3. Za korzystanie z domku pobierane są opłaty eksploatacyjne wg aktualnego cennika.

   4. Rezerwacji można dokonać drogą telefoniczna lub osobiście u Opiekuna telefon: 

       175864258,  795256862

   5. Korzystający, uiszcza opłatę eksploatacyjna za domek wg aktualnego cennika.

   6. Korzystający ponosi pełną odpowiedzialność za przebywające z nim osoby.

   7. W przypadku stwierdzenia przez Opiekuna uszkodzeń sprzętu lub mienia, Korzystający  

       zobowiązany jest na swój koszt dokonać napraw zniszczeń w terminie 2 dni roboczych.

       Jeżeli uszkodzenia nie zostaną naprawione w w/w terminie Opiekun dokona napraw na  koszt 

       Korzystającego który to zobowiązany jest do ich pokrycia.

   8. Domek przeznaczony jest maksymalnie dla 6 osób – nie wliczając dzieci do lat 6.

   9. W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i wzniecania otwartego 

       ognia.

 10. Zakazuje się używania dodatkowych urządzeń grzewczych oraz innych mogących 

       spowodować zagrożenie dla osób trzecich.

 11. Korzystający ponosi wszelką odpowiedzialność za mienie znajdujące się w domku i

       zobowiązuje się do korzystania z urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem.

 12. Opiekun nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione przez Korzystającego w

       trakcie pobytu.

 13. Korzystający zobowiązany jest do pozostawienia terenu wokół domku w stanie nie 

       pogorszonym.

 14. Nieczystości i odpadki w workach na śmieci należy wynosić do pojemników na śmieci.

 15. Korzystający z domku zobowiązani są do wykonania sprzątania końcowego domku i

       wyłączenia wszelkich urządzeń elektrycznych z gniazdek, zakręcenia wody i gazu po  

       zakończeniu pobytu.

 16. W sprawach spornych z Właścicielem terenu na którym stoi domek żeglarski racje zawsze  

       ma Właściciel terenu.

 

                                                                                                                                                 Zarząd KŻ ORKAN

_______________________________________________________________________________________

 

 

Regulamin Nagradzania Klubu Żeglarskiego “ORKAN” w Mielcu

 
§1
Klub Żeglarski “ORKAN” w Mielcu ma prawo nagradzania.
§ 2
Decyzję o nagrodzeniu podejmuje Zarząd Klubu na uzasadniony na piśmie wniosek członka Klubu. § 3. Nagroda stanowi wyraz uznania i podziekowania za szczególny wkład wniesiony w działalność statutową Klubu Żeglarskiego “ORKAN” w Mielcu.
§ 4
Nagrodzeni mogą być członkowie Klubu jak i osoby nie będące członkami Klubu.

§ 5.

Nagroda może mieć postać materialną lub niematerialną imoże wystąpić w formie: • Podziękowania w formie pisemnej, • Dyplomu uznania, • Drobnego upominku.

§ 6

Niniejszy regulamin został zatwierdzony uchwałą Walnego Zebrania Klubu Żeglarskiego “ORKAN” w Mielcu w dniu 14 marca 2004 roku i wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

kliknij aby pobrać regulamin nagradzania w formacie pdf

______________________________________________________________