Nasi przyjaciele

Patronat medialny

Statut, dokumenty do pobrania

13-05-2012

STATUT

KLUBU ŻEGLARSKIEGO „ORKAN” w Mielcu

Rozdział I

 Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny.

 § 1.

 1.Klub Żeglarski „ORKAN” w Mielcu, zwany dalej Klubem, jest stowarzyszeniem kultury fizycznej.

2. Klub Żeglarski „ORKAN” w Mielcu jest organizacją pozarządową, prowadzącą działalność w sferze pożytku publicznego.

 § 2.

1.Terenem działania Klubu jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 2.Siedzibą Klubu jest Mielec.

§ 3.

Klub jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i z tego tytułu posiada osobowość prawną.

§ 4.

 Klub jest stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy z dnia 18 stycznia 1996 o kulturze fizycznej (j. t. Dz. U. z 2001 roku nr 81 poz. 889 z późn. zm.), ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (j. t. Dz. U. z 2001 roku nr 79 poz. 855 z późn. zm.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2003 roku nr 96 poz. 873) i niniejszego Statutu.

§ 5.

 Klub może być członkiem polskich i międzynarodowych organizacji o takim samym lub podobnym profilu działania.

§ 6

 1.Klub działa zgodnie z przepisami żeglarskimi Polskiego Związku Żeglarskiego obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej.

2.Klub używa bandery i godła Polskiego Związku Żeglarskiego.

3.Klub używa pieczęci podłużnej z napisem „Klub Żeglarski „ORKAN” w Mielcu”.

Rozdział II

Cel i środki działania.

§ 7.

1. Klub działa w obszarze użyteczności publicznej, a w szczególności w obszarach:

1.1 nauki, edukacji, oświaty i wychowania,

1.2krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży,

1.3upowszechniania kultury fizycznej i sportu,

1.4ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,

1.5działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

2. Klub prowadzi działalność statutową na rzecz ogółu społeczeństwa, a celem Klubu jest:

       2.1Organizowanie i rozwijanie żeglarstwa we wszystkich jego formach,

2.2.Popularyzacja żeglarstwa i turystyki wodnej,

2.3.Krzewienie żeglarstwa wśród młodzieży,

2.4. Organizacja czynnego wypoczynku dla dorosłych, młodzieży i dzieci,

2.5.Upowszechnianie sportów wodnych,

2.6.Upowszechnianie wiedzy o ochronie naturalnego środowiska wodnego i czynne wspieranie działań podejmowanych w tym zakresie przez instytucje państwowe, samorządowe i organizacje społeczne,

2.7.Rozwijanie kontaktów z podobnymi organizacjami w kraju i za granicą.

§ 8.

1. Klub prowadzi działalność odpłatną i nieodpłatną w rozumieniu i z zachowaniem przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2.Działalnością nieodpłatną objęte są wszystkie działania nie należące do sfery działań odpłatnych.

3.Do działalności odpłatnej Klubu należy między innymi:

3.1 organizacja szkoleń żeglarskich,

3.2 organizacja obozów żeglarskich i sportowych,

3.3 organizacja imprez sportowych i turystycznych,

3.4 organizacja pływań turystycznych,

3.5 organizacja regat.

4.Dla osiągnięcia celów statutowych Klub podejmuje następujące czynności:

4.1 zrzesza osoby uprawiające sport żeglarski,

4.2 promuje, upowszechnia i zachęca do uprawiania sportów wodnych,

4.3 organizuje szkolenia żeglarskie,

4.4 organizuje obozy żeglarskie i sportowe,

4.5 organizuje imprezy sportowe i turystyczne,

4.6 prowadzi sekcję turystyczną i regatową,

4.7czuwa nad zachowaniem należytego poziomu moralnego i wychowawczego wśród żeglarzy,

4.8 propaguje ekologię i ochronę przyrody,

4.9 utrwala tradycje i historię żeglarstwa regionu.

5.Dla realizacji statutowych celów Klub może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji celów statutowych.

6. Cały dochód osiągany przez Klub przeznacza się na realizację zadań statutowych określonych w § 7 i § 8 ust. 1.

§ 9.

 1. Klub opiera swą działalność na społecznej pracy swych członków.

2. Do realizacji zadań i spraw założonych przez statut Klubu, Klub może zatrudniać pracowników.

Rozdział III

Członkowie, ich prawa i obowiązki.

§ 10.

1.Członkowie klubu dzielą się na:

1.1.Zwyczajnych,

 1.2.Wspierających,

1.3.Honorowych,

 1.4.Sympatyków.

§ 11.

 1.Członkiem zwyczajnym Klubu może być każdy obywatel polski oraz cudzoziemiec nie mający zamieszkania w Polsce, który:

1.1posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

1.2korzysta z pełni z praw obywatelskich,

1.3utożsamia się z celami statutowymi Klubu,

1.4deklaruje chęć ich realizacji,

1.5złożył deklarację członkowską.

2.Przyjęcie w poczet członków zwyczajnych dokonuje Zarząd Klubu Uchwałą na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej, kierując się dobrem Klubu.

3.Członkowie Klubu mają prawo do:

3.1 wysuwania postulatów i wniosków wobec Zarządu Klubu oraz oceny jego działalności,

3.2 uczestniczenia w Walnym Zebraniu Klubu z głosem stanowiącym,

3.3 wybierania i bycia wybieranym do władz Klubu,

3.4 korzystania ze sprzętu pływającego, urządzeń klubowych, przystani i obiektów klubowych   zgodnie z Regulaminem korzystania ze sprzętu pływającego oraz Regulaminem portowym Klubu,

3.5 reprezentowania Klubu w imprezach sportowych i turystycznych,

3.6 korzystania z innych uprawnień wynikających z działalności Klubu.

4. Członkowie zwyczajni Klubu obowiązani są do:

4.1Aktywnej działalności na rzecz realizacji celów Klubu

4.2Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu oraz innych przepisów obowiązujących w żeglarstwie,

4.3Stałego podnoszenia umiejętności żeglarskich i uczestniczenia w szkoleniach żeglarskich,

4.4.Regularnego i terminowego opłacania składek członkowskich na zasadach ustalonych przez Walne Zebranie Klubu

4.5Przestrzegania dobrych zwyczajów żeglarskich, zasad etyki i etykiety żeglarskiej oraz wymagania tych zasad od zrzeszonych członków Klubu,

4.6Należytego dbania o sprzęt pływający, urządzenia i obiekty klubowe,

4.7Dbania o dobre imię Klubu i żeglarstwa polskiego

§ 12

1.Członkiem wspierającym Klubu może zostać osoba fizyczna lub prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zainteresowana działalnością Klubu, która zadeklarowała pomoc finansową, rzeczową lub doradczą na rzecz działalności statutowej Klubu.

2.Przyjęcia na członka wspierającego na podstawie pisemnego zgłoszenia zawierającego deklarację rodzaju i zakresu wsparcia udzielanego Klubowi po zaaprobowaniu dokonuje Zarząd Klubu.

3.Członkowi wspierającemu przysługuje prawo do:

3.1 uczestnictwa w Walnym Zebraniu Klubu z głosem doradczym,

3.2 kontroli wydatkowania środków finansowych, przekazanych przez siebie na rzecz Klubu,

3.3 korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

4. Członek wspierający jest obowiązany do:

4.1 Regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji,

4.2 Aktywnej działalności na rzecz realizacji celów Klubu,

4.3 Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu.

4.4 Przestrzegania w swej działalności dobrych zwyczajów żeglarskich, zasad etyki i etykiety żeglarskiej oraz wymagania tych zasad od zrzeszonych członków Klubu.

§ 13

 1. Członkiem honorowym klubu może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Klubu lub rozwoju żeglarstwa.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Klubu na wniosek Zarządu Klubu.

3. Członek honorowy ma prawo do:

 3.1 uczestnictwa w Walnym Zebraniu Klubu z głosem doradczym,

3.2 korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu.

4.Członek honorowy zobowiązany jest do przestrzegania Statutu Klubu i Uchwał Władz Klubu.

§ 14

 1. Członkiem sympatykiem Klubu może być każdy obywatel polski oraz cudzoziemiec nie mający zamieszkania w Polsce, który ukończył 12 lat a nie przekroczył 18 roku życia oraz:

1.1 utożsamia się z celami statutowymi Klubu,

1.2 deklaruje chęć ich realizacji,

1.3 złożył deklarację członkowską, oraz zgodę rodziców lub opiekunów prawnych.

2.Przyjęcie na członka sympatyka dokonuje Zarząd Klubu Uchwałą na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej oraz zgody rodziców lub opiekunów prawnych kierując się dobrem Klubu.

3.Członek sympatyk Klubu ma prawo do:

3.1 uczestniczenia w Walnym Zebraniu Klubu bez prawa głosu,

3.2 korzystania z innych uprawnień określonych przez Zarząd Klubu,

3.2 reprezentowania Klubu w imprezach sportowych i turystycznych.

4.Członek sympatyk Klubu zobowiązany jest do:

4.1 Aktywnej działalności na rzecz realizacji celów Klubu,

4.2 Przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Klubu oraz innych  przepisów obowiązujących w żeglarstwie,

 4.3 Stałego podnoszenia umiejętności żeglarskich i uczestniczenia w szkoleniach żeglarskich,

 4.4 Przestrzegania dobrych zwyczajów żeglarskich, zasad etyki i etykiety żeglarskiej oraz  wymagania tych zasad od zrzeszonych członków Klubu,

4.5 Należytego dbania o sprzęt pływający, urządzenia i obiekty klubowe,

4.6 Dbania o dobre imię Klubu i żeglarstwa polskiego.

 § 15.

Członkostwo ustaje wskutek:

1. dobrowolnego wystąpienia członka Klubu z Klubu zgłoszonego pisemnie,

2. skreślenia z listy członków Klubu uchwałą Walnego Zebrania Klubu na wniosek Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej lub Komisji Dyscyplinarnej w przypadku:

 2.1 umyślnego naruszania postanowień Statutu,

2.2 działania na szkodę Klubu,

2.3nie brania udziału w działalności statutowej Klubu,

2.4Nie wywiązywania się członka wspierającego z deklarowanych świadczeń i nie przestrzegania ustaleń zawartych w podpisanej deklaracji,

3.nie płacenia składek za dany rok w wysokości i terminie ustalonym przez Walne Zebranie Klubu,

4.rozwiązania Klubu.

Rozdział IV

 Władze Klubu.

§ 16.

 1.   Władzami Klubu są:

1.1Walne Zebranie członków Klubu,

 1.2 Zarząd Klubu,

1.3 Komisja Rewizyjna Klubu,

 1.4 Komisja Dyscyplinarna Klubu.

2.   Kadencja Zarządu Klubu, Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Dyscyplinarnej trwa 2 lata.

3.   Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów, przy czym dla ich ważności wymagana jest obecność, co najmniej połowy liczby członków.

4.   W przypadku braku obecności w ustalonym terminie wymaganej liczby członków władze Klubu podejmują wiążące uchwały w drugim terminie bez względu na ilość zgromadzonych członków.

§ 17.

1. Walne Zebrania Klubu dzielą się na zwyczajne i nadzwyczajne.

2. Zwyczajne Walne Zebranie Klubu zwołuje Zarząd Klubu.

3.Zwyczajne Walne Zebrania Klubu odbywają się:

3.1 Sprawozdawcze – co roku po zakończeniu sezonu żeglarskiego, nie później niż do 30 marca roku następnego,

3.2 Sprawozdawczo – wyborcze, co dwa lata, w terminie określonym jak dla zebrania Sprawozdawczego.

4.Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwołuje Zarząd Klubu z własnej inicjatywy lub na wniosek:

4.1 Komisji Rewizyjnej Klubu,

4.2 Wniosku co najmniej 40% członków Klubu,

4.3 Żądania organu nadzorującego.

5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu powinno się odbyć w terminie 1 miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku i obradować nad sprawą przedstawioną we wniosku.

6. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności, co najmniej 50% członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków, jeśli termin zebrania podany był w zawiadomieniu.

§ 18.

Do kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:

 1. Uchwalenie zmian do Statutu Klubu,

2. Uchwalenie kierunków i programu działania Klubu,

3. Uchwalenie budżetu Klubu,

4. Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu Klubu i udzielenie Zarządowi absolutorium,

5. Wybór władz w głosowaniu tajnym,

6. Zatwierdzenie wniosków Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Komisji Dyscyplinarnej o skreśleniu lub wykluczeniu członka Klubu z Klubu,

7. Uchwalenie na wniosek Zarządu wysokości składek członkowskich,

8. Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach wniesionych przez Zarząd lub członków Klubu.

§ 19.

W walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym:

 1. honorowi członkowie Klubu,

2. członkowie wspierający Klubu,

 3. zaproszeni członkowie związków żeglarskich,

4. inne osoby zaproszone przez Zarząd Klubu.

§ 20.

1.Zarząd Klubu składa się z 5 członków:

  1.1 Prezesa,

 1.2 wiceprezesa do spraw organizacyjnych,

 1.3 wiceprezesa do spraw technicznych,

 1.4 sekretarza,

 1.5 skarbnika.

2. Zarząd konstytuuje się na pierwszym posiedzeniu.

 3. Członkowie Zarządu pełnią funkcje społecznie.

4. Zebrania Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

5. Do ważności uchwał Zarządu konieczna jest obecność, co najmniej 3/5 liczby członków w tym Prezesa lub dwóch wiceprezesów.

6. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu jego uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie ze Skarbnikiem.

§ 21.

Do zadań Zarządu należy:

1.   Reprezentowanie Klubu na zewnątrz,

2.   Kierowanie działalnością Klubu,

3.   Zarządzanie majątkiem i finansami Klubu,

4.   Zaciąganie zobowiązań w imieniu Klubu w ramach zatwierdzonego budżetu,

5.   Zwoływania Walnego Zebrania Klubu,

6.   Przyjmowanie nowych członków Klubu i stawianie wniosków do Walnego Zebrania Klubu o wykluczenie członków Klubu z Klubu,

7.   Wnioskowanie o zatwierdzenie na Walnym Zebraniu wysokości składek członkowskich,

8.   Egzekwowanie orzeczeń Komisji Dyscyplinarnej.

§ 22.

Walne Zebranie może tworzyć komisje lub inne organy doradcze Zarządu.

§ 23.

Szczegółowy zakres działania, organizację oraz tryb pracy komisji określają regulaminy uchwalone przez Walne Zebranie.

§ 24.

Komisja Rewizyjna.

 1.   Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu, odrębnym od Zarządu Klubu i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej lub nadzoru.

2.   Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

3.   Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

4.   Członkowie Komisji Rewizyjnej

4.1 nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

4.2 nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej,

4.3 mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż określone w art. 8 pkt 8 ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. nr 26 poz. 306 z 2001 roku, nr 85 poz. 924 i nr 154 poz. 1799 z 2002 r. nr 113 poz. 984 oraz z 2003 r. nr 45 poz. 391 i nr 60 poz. 535).

§ 25.

Do czynności Komisji Rewizyjnej należy:

1. Przeprowadzenie okresowej kontroli działalności statutowej i finansowo – gospodarczej Klubu (przynajmniej jeden raz w roku),

 2. Żądanie od Zarządu wyjaśnień dotyczących działalności Klubu,

3. Wydawanie zaleceń pokontrolnych w razie stwierdzenia uchybień w działalności Klubu oraz określenie terminów i sposobu ich usunięcia,

4. Składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz wnioskowanie o udzielenie ustępującemu Zarządowi absolutorium,

5. Uczestnictwo w posiedzeniach Zarządu,

6. Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodności działań Zarządu z prawem lub Statutem, bądź istotnymi interesami Klubu.

§ 26.

1.Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem, bądź w inny sposób zawiódł zaufanie członków Klubu.

2.Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności, co najmniej połowy jej członków.

 3.Odwołany lub zawieszony członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołać się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni kalendarzowych od daty podjęcia uchwały o jego odwołaniu lub zawieszeniu składając pisemny wniosek na ręce sekretarza Zarządu.

4.Członek Komisji Rewizyjny jest odwoływany w trybie natychmiastowym w przypadku skazania go prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo z winy umyślnej. O takiej sytuacji zainteresowany członek Komisji Rewizyjnej jest obowiązany w terminie 14 dni od uprawomocnienie się wyroku sądowego poinformować Prezesa Klubu.

 5.W sytuacji wskazanej w punkcie 4 jest zwołane Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie 30 dni od uzyskania stosownej informacji przez Prezesa Klubu w celu uzupełnienia składu Komisji Rewizyjnej.

§ 27.

 Komisja Dyscyplinarna.

1.Komisja dyscyplinarna składa się z 3 członków.

2.Komisja Dyscyplinarna wybiera ze swego grona przewodniczącego i sekretarza.

§ 28.

1.Do zadań Komisji Dyscyplinarnej należy rozpatrywanie sporów pomiędzy członkami Klubu oraz spraw dyscyplinarnych dotyczących członków Klubu.

2.Tryb i zakres działania ustala regulamin Komisji Dyscyplinarnej zatwierdzony przez Walne Zebranie.

 3.Komisja Dyscyplinarna wszczyna dochodzenie:

3.1 z własnej inicjatywy,

 3.2 na wniosek Zarządu,

3.3 na wniosek Komisji Rewizyjnej,

3.4 na wniosek Walnego Zebrania Klubu.

§ 29.

 1.W przypadku ustąpienia członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej lub Komisji Dyscyplinarnej, władzom tym przysługuje prawo kooptacji.

2.Liczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 ilości członków władz pochodzących z wyboru Walnego Zebrania.

Rozdział V

Wyróżnienia i kary.

§ 30.

 1.Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.

2.Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalony przez Zarząd Klubu.

§ 31.

1.W razie naruszenia postanowień Statutu lub uchwał władz Klubu, Komisji Dyscyplinarnej przysługuje, zgodnie z regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu, prawo wymierzania następujących kar:

 1.1 upomnienie,

1.2 nagany,

 1.3 zawieszenia w prawach członka do najbliższego Walnego Zebrania Klubu.

2.Od uchwały Komisji Dyscyplinarnej o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni kalendarzowych poprzez złożenie pisemnego wniosku na ręce sekretarza Klubu.

3.Uchwała Walnego Zebrania Klubu o ukaraniu członka Klubu jest ostateczna.

Rozdział VI

 Majątek i fundusze Klubu.

§ 32.

1.Majątek Klubu składa się z:

 1.1  nieruchomości,

1.2 ruchomości,

 1.3 funduszy

2.Majątek tworzony jest z:

  2.1 majątku wniesionego przez członków założycieli,

 2.2 składek członkowskich,

 2.3 darowizn, subwencji, dotacji,

 2.4 dochodów z działalności statutowej,

 2.5 ewentualnych przychodów z działalności gospodarczej,

 2.6 innych wpływów.

§ 33.

1.Klub gospodaruje majątkiem i funduszami oraz prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

 2.Za wydatki nie mające pokrycia w budżecie Klubu odpowiadają osobiście i solidarnie członkowie Zarządu Klubu.

3.Zabronione jest udzielanie pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do członków Klubu, członków władz Klubu, pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

4.Zabronione jest przekazywanie majątku Klubu na rzecz członków Klubu, władz Klubu lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.

5.Zabronione jest wykorzystywanie majątku Klubu na rzecz członków Klubu, władz Klubu lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Klubu.

 6.Zabroniony jest zakup na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie władz Klubu lub pracownicy oraz ich osób bliskich.

§ 34.

 Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowanych zobowiązań majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch osób spośród następujących: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika.

Rozdział VII

Zmiana Statutu i rozwiązanie Klubu.

§ 35.

1.Zmiana Statutu może być uchwalona przez Walne Zebranie Klubu większością głosów 2/3 przy udziale, co najmniej 50% członków.

2.Rozwiązanie Klubu następuje w przypadku podjęcia w tym przedmiocie uchwały przez Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy udziale, co najmniej 50% członków.

3.Uchwała o rozwiązaniu Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek Klubu.