Dziecięca odznaka żeglarska PTTK – OPTYMISTEK

Klub Żeglarski Orkan wspólnie z PTTK będzie propagował kwalifikowaną turystkę żeglarską – poprzez przyznawania  Odznaki OPTYMISTKA. Poniżej regulamin.  Chętnych do uzyskania tej odznaki zapraszam do zapoznania się z regulaminem i zgłoszenia na adres emailowy – orkan.mielec@gmail.com 

Regulamin – Dziecięcej Odznaki Żeglarskiej PTTK „OPTYMISTEK”
§ 1
Prezydium Zarządu Głównego PTTK na wniosek Komisji Turystyki Żeglarskiej
Zarządu Głównego PTTK ustanawia Dziecięcą Odznakę Żeglarską PTTK
„OPTYMISTEK”. Ma ona na celu propagowanie turystyki żeglarskiej wśród
najmłodszych, promowaniu spędzanie czasu wolnego w sposób aktywny,
upowszechnianiu ceremoniału, etykiety i tradycji żeglarskich, w rejsach turystycznych
trwających, co najmniej 24 godziny.
Zdobywaniu odznaki przez najmłodszych turystów żeglarzy mają towarzyszyć walory
edukacyjne i wychowawcze, umożliwiające poznanie historii i zabytków, osobliwości
przyrody i zasad jej ochrony, sprzyjać łączeniu różnych form turystyki kwalifikowanej
z żeglarstwem.
§2
Ustanawia się trzy stopnie Dziecięcej Odznaki Żeglarskiej PTTK OPTYMISTEK
(załącznik nr 1), dla dzieci w wieku do lat 12:

  • w stopniu Zielonym, za udział w jednym rejsie,
  • w stopniu Żółtym, za udział w dwóch rejsach, od zdobycia odznaki w stopniu Zielonym
  • w stopniu Granatowym, za udział w trzech rejsach, od zdobycia odznaki w stopniu Żółtym
  • Młodzież powyżej 12 roku życia może zdobywać, zgodnie z regulaminem, Żeglarską Odznakę Turystyczną PTTK.

§3

Do potwierdzenia zdobycia odznaki poszczególnego stopnia zalicza się udział w rejsach zrealizowanych do końca października danego roku kalendarzowego. Potwierdzeniem uczestnictwa w rejsach będą samodzielnie zrobione przez dzieci kroniki lub dzienniczki rejsu.. Wpisy mogą zawierać rysunki, wklejone zdjęcia, zdobne pieczątki lub bilety wstępu z odwiedzanych miejsc. (załącznik nr 2) Poświadczeniem udziału w rejsie będzie również odpowiedni wpis w Dzienniczku Turystyki Żeglarskiej osoby sprawującej opiekę nad dzieckiem podczas rejsu. Dzienniczki wypełniona nieczytelnie lub niezgodnie z wymogami regulaminu, nie będą weryfikowane

§4

Dziecięcą Odznakę Żeglarską PTTK „OPTYMISTEK” powinno się wręczać uroczyście po zakończeniu rejsu, obozu żeglarskiego lub w czasie uroczystości zamknięcia sezonu żeglarskiego.

§5

Weryfikację odznak i ewidencję turystów, którzy je zdobyli prowadzą Terenowe Referaty Weryfikacyjne Żeglarskiej Odznaki Turystycznej PTTK.

§6

Dziecięca Odznaka Żeglarska PTTK „OPTYMISTEK” jest dystrybuowana przez Centrum Turystyki Wodnej PTTK.

§7

Prawo ostatecznej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu przysługuje Komisji Turystyki Żeglarskiej Zarządu Głównego PTTK.

§8

Regulamin i wzór Dziecięcej Odznaki PTTK „OPTYMISTEK” przyjęto Uchwałą Komisji Turystyki Żeglarskiej Zarządu Głównego PTTK Nr 1, dnia 8 grudnia 2018 r. i zatwierdzono uchwałą Prezydium ZG PTTK nr 55/XIX/2019 z dnia 5.04. 2019 r.