Konkurs 15 sierpnia zdjęcie z banderą RP

KONKURS    POLSKA BANDERA

15 sierpnia od 12 do 14 

Polski Związek Żeglarski ogłosił Konkurs Polska Bandera 

 
Kandydat w ramach Konkursu może wziąć udział oraz zostać laureatem w jednej, z wybranych
przez siebie, następujących kategorii – zadań konkursowych:
1) kategoria „zdjęcie indywidualne z Polską Banderą” – zadanie konkursowe nr 1,
2) kategoria „zdjęcie z lotu ptaka z Polską Banderą” – zadanie konkursowe nr 2,
3) kategoria „film lub animacja komputerowa z Polską Banderą – zadanie konkursowe nr 3,
4) kategoria „obraz lub rysunek z Polską Banderą” – zadanie konkursowe nr 4.

Zarząd Klubu Żeglarskiego proponuje w dniu 15 Sierpnia 2018 roku na Otałęży w ramach konkursu:  

  •  wypłynięcie całym posiadanym sprzętem na środek żwirowiska i zdjęcie z drona – zad konkursowe nr 2 
  • dzieci będą malować obrazy kredkami – bandera  zadanie konkursowe nr 4 
  • Wszyscy uczestnicy zrobią sobie indywidualne zdjęcie z banderą RP na tle żwirowiska zadanie konkursowe nr 3 
  • Ze wszystkich wykonanych zdjęć i rysunków zrobimy animację zadanie konkursowe nr 3 

11 optymistów, 2 omegi, 2 żaglówki, ponton,  kajaki, rowery wodne, deski windsurfingowe i zrobienie zdjęcia z banderą RP z lotu ptaka (dronem).  Po wykonaniu zadania  grill regaty, indywidualne zdjęcia z banderą.  Zarząd klubu oczekuje na pomysły uatrakcyjniające wykonanie zadania konkursowego tak aby wygrać ten ogólnopolski konkurs.   Zaczynamy od 12 (można przyjść wcześniej).  Zdjęcie na wodzie robimy o 14. 

PS Zarząd Klubu próbował oswoić  jednego drona 

 

 

REGULAMIN PROGRAMU I KONKURSU
POLSKA BANDERA

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1
1. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie i konkursie „Polska
Bandera” organizowanym przez Polski Związek Żeglarski, zwanym dalej PZŻ.
2. Program adresowany jest do wszystkich przedstawicieli środowiska wodniackiego, członków
PZŻ, w tym okręgowych związków żeglarskich, stowarzyszeń i klubów oraz żeglarzy,
a szczególnie dzieci i młodzieży mając na celu aktywizację i integrację oraz włączenie się we
wspólne świętowanie obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

§ 2

Użyte w regulaminie określenia oznaczają:
1) „Program” – projekt pn. „Polska Bandera” realizowany przez PZŻ okresie od dnia 1 sierpnia do
31 grudnia 2018 r.;
2) „Konkurs” – działania skierowane bezpośrednio do uczestników, którzy zechcą wziąć aktywny
udział w Programie poprzez nadesłanie prac konkursowych, w okresie od dnia 1 do 31 sierpnia
2018 r., do oceny Kapituły a następnie wyłonienia laureatów;
3) „Nabór” – okres czasu, w którym kandydaci będą nadsyłać prace konkursowe do Organizatora;
4) „Organizator” – Polski Związek Żeglarski z siedzibą w Warszawie (03-901) przy al. ks.
J. Poniatowskiego 1, PGE Narodowy;
5) „Uczestnik” – osoba fizyczna, która wyraża chęć do dobrowolnego, bezpośredniego lub
pośredniego udziału w Programie, bycie uczestnikiem Programu nie wymaga rejestracji oraz
logowania na stronie www.pya.org.pl;
6) „Kandydat” – Uczestnik, który wyrazi chęć udziału w Konkursie poprzez wykonanie wybranego
Zadania konkursowego i który:
a) posiada polskie obywatelstwo,
b) zarejestruje się i założy konto na stronie www.pya.org.pl,
c) jest pełnoletni lub posiada zgodę przedstawiciela ustawowego do udziału w Konkursie,
d) zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia;
7) „Kapituła” – zespół oceniający prace konkursowe kandydatów, członkowie Kapituły są
jednocześnie ambasadorami Programu, który poprzez swój aktywny udział uczestniczą
w promocji Programu;
8) „Zadanie konkursowe” – wykonanie wybranego zadania, opisanego w regulaminie,
spełniającego jego kryteria i przekazanego we wskazany sposób oraz w odpowiednim czasie
do organizatora;
9) „Laureat” – kandydat Programu, który zarejestrował się na stronie www.pya.org.pl oraz wypełnił
zadanie konkursowe, a następnie decyzją Kapituły został nominowany do otrzymania nagrody
lub wyróżnienia.

§ 3
1. Organizatorem Programu i Konkursu jest Polski Związek Żeglarski.
2. PZŻ jest właścicielem wszelkich praw materialnych i niematerialnych związanych z Programem
i Konkursem, w szczególności takich jak logo i nazwa.
3. Czynności związane z obsługą techniczną i wyłonieniem zwycięzców Konkursu, prowadzi
Organizator.
4. Obsługę administracyjną Programu oraz Konkursu zapewnia Biuro PZŻ (al. ks.
J. Poniatowskiego 1, 03-901 Warszawa, tel. 22 541-63-63, e-mail: polskabandera@pya.org.pl).
5. Informacje dotyczące Programu oraz zasad rejestracji dostępne są na stronie
www.pya.org.pl/polskabandera.
6. W Programie może wziąć udział uczestnik, który włączy się w kampanię społeczną oraz akcję
promocyjną związaną z aktywizacją środowiska wodniaków na rzecz wspólnych obchodów
i świętowania stulecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
7. Udział w Programie jest bezpłatny dla Uczestników.

Regulamin Programu i Konkursu Polska Bandera
Uchwała nr 260/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 12.07.2018 r.

2

8. Szczytem aktywności Programu jest dzień 15 sierpnia 2018 r., o godzinie 12.00 czasu
lokalnego, kiedy to Organizator zachęca Uczestników do wspólnego, jednoczesnego
gromadzenia się, całego środowiska wodniackiego i wszystkich sympatyków aktywności
wodnych na akwenach nie tylko Polski, lecz całego świata do jednoczesnego celebrowania
stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, wykorzystując do tego barwy narodowe,
atrybuty niepodległościowe, a przede wszystkim polską banderę.

Rozdział 2
Zadania konkursowe

§ 4
Kandydat w ramach Konkursu może wziąć udział oraz zostać laureatem w jednej, z wybranych
przez siebie, następujących kategorii – zadań konkursowych:
1) kategoria „zdjęcie indywidualne z Polską Banderą” – zadanie konkursowe nr 1,
2) kategoria „zdjęcie z lotu ptaka z Polską Banderą” – zadanie konkursowe nr 2,
3) kategoria „film lub animacja komputerowa z Polską Banderą – zadanie konkursowe nr 3,
4) kategoria „obraz lub rysunek z Polską Banderą” – zadanie konkursowe nr 4.

§ 5
1. Kategoria „zdjęcie indywidualne z Polską Banderą” – zadanie konkursowe nr 1 – zadanie
konkursowe polega na zarejestrowaniu się na stronie www.pya.org.pl, a następnie na
własnoręcznym zrobieniu zdjęcia (w rozdzielczości min. 300 dpi oraz formacie jpg)
wskazującego na świętowanie obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości,
w ramach Programu. Wykonane zadanie konkursowe należy przesłać na adres mailowy
polskabandera@pya.org.pl oraz opublikować na prywatnym profilu Facebook lub Instagram,
opisanego hashtagiem #PolskaBandera, oznaczone @PolskiZwiązekŻeglarski. (do zdjęcia
może być dołączony komentarz tekstowy).
2. Kategoria „zdjęcie z lotu ptaka z Polską Banderą” – zadanie konkursowe nr 2 – zadanie
konkursowe polega na zarejestrowaniu się na stronie www.pya.org.pl, a następnie na zrobieniu
zdjęcia grupowego z lotu ptaka (w rozdzielczości min. 300 dpi oraz formacie jpg) wskazującego
na świętowanie obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, szczególnie w dniu
15 sierpnia 2018 r., podczas szczytu aktywności Programu. Wykonane zadanie konkursowe
należy przesłać na adres mailowy polskabandera@pya.org.pl oraz opublikować na prywatnym
profilu Facebook lub Instagram, opisanego hashtagiem #PolskaBandera, oznaczone
@PolskiZwiązekŻeglarski. (do zdjęcia może być dołączony komentarz tekstowy).
3. Kategoria „film lub animacja komputerowa z Polską Banderą” – zadanie konkursowe nr 3
– zadanie konkursowe polega na zarejestrowaniu się na stronie www.pya.org.pl, a następnie
na własnoręcznym zrobieniu filmu krótkometrażowego lub animacji komputerowej (max 30
sekund, wskazującego na świętowanie obchodów stulecia odzyskania przez Polskę
niepodległości w ramach Programu „Polska Bandera”. Wykonane zadanie konkursowe należy
przesłać na adres mailowy polskabandera@pya.org.pl w formie linku do pobrania transferu
danych oraz opublikować na prywatnym profilu Facebook lub Instagram, opisanego
hashtagiem #PolskaBandera, oznaczone @PolskiZwiązekŻeglarski (do filmu/animacji może
być dołączony komentarz tekstowy). Dodatkowo należy przesłać film/animację utrwalony na
nośniku pamięci przenośnej usb, przesłany na adres organizatora z danymi kandydata oraz
dopiskiem: „Polska Bandera – zadanie konkursowe nr 3”.
4. Kategoria „obraz lub rysunek z Polską Banderą” – zadanie konkursowe nr 4 – zadanie
konkursowe polega na zarejestrowaniu się na stronie www.pya.org.pl, a następnie na
własnoręcznym namalowaniu obrazu, narysowaniu rysunku lub ilustracji, wskazującego na
świętowanie obchodów stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, w ramach Programu
„Polska Bandera”. Wykonane zadanie konkursowe należy przesłać w formie skanu pracy
konkursowej (w rozdzielczości min. 300 dpi) na adres mailowy polskabandera@pya.org.pl oraz
opublikować na prywatnym profilu Facebook lub Instagram, opisanego hashtagiem
#PolskaBandera, oznaczone @PolskiZwiązekŻeglarski (do zdjęcia może być dołączony
komentarz tekstowy).

Regulamin Programu i Konkursu Polska Bandera
Uchwała nr 260/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 12.07.2018 r.

3

Rozdział 3
Zasady przyznawania nagród i wyróżnień

§ 6
1. Prawidłowe wykonanie Zadania konkursowego jest równoznaczne z akceptacją przez
Uczestnika i Kandydata postanowień Regulaminu bez konieczności składania odrębnych
oświadczeń w tym przedmiocie i jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika
(a w przypadku Uczestnika, który jest niepełnoletni – przez jego przedstawiciela ustawowego)
następujących oświadczeń i zobowiązań:
1) Zadanie konkursowe stanowi przejaw indywidualnej i oryginalnej twórczości Uczestnika,
2) Uczestnik dysponuje wszelkimi prawami do składanej pracy i nie są one w żaden sposób
ograniczone ani obciążone na rzecz osób trzecich,
3) Zadanie konkursowe przedstawia wyłącznie osobę Uczestnika i wyraża on zgodę na
rozpowszechnianie swojego wizerunku do celów związanych z Konkursem,
4) w przypadku, gdy Zadanie konkursowe zawiera wizerunki innych osób, udzieliły one
Uczestnikowi wyraźnej zgody na korzystanie z ich wizerunku do celów związanych
z Konkursem,
5) Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie konkursowe zostanie wykorzystane do stworzenia
wystawy z wybranych prac konkursowych, które zostaną opublikowane w formie galerii
i/lub w Internecie, na profilu Facebook lub Instagramie Organizatora,
6) korzystanie przez Organizatora z Zadania konkursowego zgodnie z Regulaminem
Konkursu nie zagrozi, nie naruszy niczyich praw, dóbr lub tajemnicy chronionej prawem.
2. Uczestnik akceptuje fakt, że Zadanie konkursowe może zostać wykorzystane na potrzeby
reklamy Organizatora w dowolnych mediach i nośnikach.
3. Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej licencji na korzystanie z Zadania konkursowego
w związku z Konkursem. Licencja jest udzielona bez ograniczeń terytorialnych, na okres 5 lat
od umieszczenia Zadania konkursowego w serwisie Instagram lub Facebook, w zakresie
autorskich praw na korzystanie z Zadania konkursowego w związku z Konkursem. Licencja jest
udzielona na polach wprowadzania do obrotu publicznego wystawiania, odtwarzania,
wyświetlania, nadawania, reemitowania, udostępniania w wybranym miejscu i czasie
(w Internecie), wykorzystania Zadania konkursowego w charakterze promocyjnym lub
reklamowym oraz zezwolenia na tworzenie i eksploatację opracowań Zadania konkursowego,
łączenie go z innymi dobrami. Organizator ma prawo udzielania sublicencji.
4. Uczestnik zobowiązuje się nie wykonywać wobec Organizatora swoich autorskich praw
osobistych w stosunku do Zadania konkursowego.
5. Organizator może wezwać zwycięzcę do zawarcia odpowiedniej umowy na piśmie celem
przeniesienia praw do Zadania konkursowego.

§ 7
1. Organizator wybierze minimum trzy najlepsze Zadania konkursowe, jedno zwycięskie oraz dwa
równorzędne, może również przyznać wyróżnienie.
2. Laureaci otrzymają nagrody okolicznościowe, wręczone na Gali PZŻ, z zastrzeżeniem ust. 4.
3. Laureaci zostaną powiadomieni o swojej wygranej drogą mailową lub telefoniczną do dnia
15 listopada 2018 r.
4. Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie do dnia 20 listopada 2018 r. mailowej
wiadomości zwrotnej, w której znajdzie się potwierdzenie udziału laureata w Gali PZŻ.
5. Kapituła może, z uwagi na szczególną sytuację Laureata, podjąć decyzję o przekazaniu
nagrody bez konieczności jego udziału w Gali PZŻ.

§ 8
1. Kapituła ogłosi wyniki na stronie www.pya.org.pl oraz www.fb.com/PolskiZwiazekZeglarski
w dn. 11 listopada 2018 r.
2. Laureaci zostaną zaproszeni, celem odbioru nagród i wyróżnień na Galę PZŻ, która odbędzie
się w listopadzie lub grudniu 2018 r., w Warszawie, w terminie do ostatecznego potwierdzenia,
o którym zostaną bezpośrednio poinformowani Laureaci.
3. Podczas Gali PZŻ odbędzie się wystawa najciekawszych prac nadesłanych przez Kandydatów,
wybranych przez Kapitułę.
4. Organizator skontaktuje się z Laureatami prosząc o przesłanie wybranych prac, celem
przygotowania galerii podczas Gali PZŻ.

Regulamin Programu i Konkursu Polska Bandera
Uchwała nr 260/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 12.07.2018 r.

4

§ 9
1. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia i nieuwzględniania w Konkursie Zadań
konkursowych:
1) niezgodnych z regulaminem serwisu Instagram lub Facebook,
2) niespełniających kryteriów określonych w Regulaminie lub zgłoszonych niezgodnie
z zasadami Regulaminu,
3) zawierających treści niezgodne z dobrymi obyczajami, niemoralne, obraźliwe lub
naruszające obowiązujące przepisy prawa;
4) naruszających prawo, w tym w szczególności prawo autorskie, bądź dobra osobiste osób
trzecich, w tym bezprawnie wykorzystujących wizerunki osób trzecich;
5) zawierających logotypy bądź treści o charakterze reklamowym.
2. Brak spełnienia któregokolwiek z warunków określonych w § 2 pkt 6 Regulaminu, stanowi
podstawę do wykluczenia Kandydata z Konkursu, a w przypadku późniejszego wykrycia tych
okoliczności, w tym po dniu wydania nagrody, prawo do dochodzenia jej zwrotu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do nieargumentowania wyboru Laureatów Konkursu.

Rozdział 4
Przetwarzanie danych osobowych

§ 10
1. Administratorem danych osobowych zebranych w trakcie prowadzenia Konkursu od
Uczestników i Laureatów jest Polski Związek Żeglarski z siedzibą w Warszawie (03-901) przy
al. ks. J. Poniatowskiego 1, PGE Narodowy, adres e-mail: pyabiuro@pya.org.pl.
2. Przetwarzanie danych osobowych odbywać się będzie na zasadach przewidzianych
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych).
3. W sprawach związanych z danymi osobowymi należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony
Danych, adres e-mail: iodo@pya.org.pl.

§ 11
1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji i przeprowadzenia Konkursu na podstawie
zgody Uczestnika w celach podatkowych (dotyczy Laureatów) – jeżeli występują obowiązki
podatkowe, a także w celach marketingowych.
2. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału
w Konkursie.
3. Uczestnikom Konkursu, którzy podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści
swoich danych oraz z zastrzeżeniem przepisów prawa przysługuje prawo do:
1) sprostowania danych,
2) usunięcia danych,
3) ograniczenia przetwarzania danych,
4) przenoszenia danych,
5) wniesienia sprzeciwu,
6) cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
4. Organizator będzie zbierał od Uczestników następujące dane:
1) imię i nazwisko,
2) adres e-mail,
3) numer telefonu;
4) adresu zamieszkania.
5. Organizator będzie zbierał ponadto od Laureatów następujące dane:
1) prawidłowy identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL),
2) data urodzenia,
3) nazwa i adres właściwego urzędu skarbowego.
6. Uczestnik Konkursu zezwala na wykorzystanie jego imienia i nazwiska w celu informowania
(także w mediach) o wynikach Konkursu.
7. Organizator oświadcza, iż dane Uczestników Konkursu nie będą przetwarzane w sposób
zautomatyzowany i nie będą poddawane profilowaniu.

Regulamin Programu i Konkursu Polska Bandera
Uchwała nr 260/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 12.07.2018 r.

5

8. Dane Uczestników Konkursu nie będą udostępniane podmiotom zewnętrznym z wyjątkiem
przepisów przewidzianych przepisami prawa.
9. Dane Uczestników Konkursu będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji wyżej
określonych celów.
10. Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do
zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych
osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa
odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz
charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności
osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator
w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z:
1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia,
2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,
3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub
w inny sposób przetwarzanych.
11. Uczestnikom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Rozdział 5
Zadania i organizacja Kapituły

§ 12
1. Kapituła Konkursu „Polska Bandera” czuwa nad prawidłowym przebiegiem Konkursu „Polska
Bandera”.
2. Kapituła wyłoni i uhonorowuje Laureatów w poszczególnych Zadaniach konkursowych
przeprowadzonych zgodnie z Regulaminem.

§ 13

1. Kapitułę powołuje Prezes PZŻ.
2. Siedzibą Kapituły jest m. st. Warszawa.
3. Kapitułę tworzą osoby, zaproszone przez Prezesa PZŻ (w liczbie przez niego wskazanej),
w tym osoby szczególnie zasłużone dla rozwój polskiego żeglarstwa.
4. Przewodniczącym Kapituły jest Prezes PZŻ.
5. Kapituła spośród swoich członków wybiera Zastępcę przewodniczącego i Sekretarza. Wybór
Zastępcy przewodniczącego oraz Sekretarza odbywa się na jej pierwszym posiedzeniu przez
członków Kapituły.
6. Do obowiązków Sekretarza Kapituły należy:
1) przygotowywanie materiałów informacyjnych dla członków Kapituły,
2) protokółowanie posiedzeń Kapituły,
3) stały kontakt z członkami Kapituły, w tym powiadamianie ich o terminach i porządku obrad
posiedzeń,
4) pełnienie wszelkich czynności wykonawczych wynikających z bieżących prac Kapituły
i podejmowanych przez Kapitułę decyzji,
5) przygotowywanie i przedstawianie Kapitule scenariusza uroczystości wręczenia Nagrody.
7. Skład Kapituły jest jawny.
8. Członek Kapituły zobowiązany jest do osobistego uczestniczenia w jej posiedzeniach.
9. W skład Kapituły nie może wchodzić osoba uczestnicząca w Konkursie.
10. Członkowie Kapituły pełnią swoje funkcje społecznie, nieodpłatnie z wyjątkiem osób
zamieszkałych poza Warszawą, którym przysługuje zwrot kosztów przejazdu zgodnie
z regulaminem wewnętrznym Organizatora.

§ 14
1. Posiedzenia Kapituły odbywają się w zależności od potrzeb. Posiedzenia Kapituły zwołuje jej
Przewodniczący.
2. W razie nieobecności Przewodniczącego Kapituły, posiedzenie zwołuje Zastępca
przewodniczącego Kapituły.
3. Informację o terminie, czasie oraz miejscu wraz z dokumentami dotyczącymi spotkania doręcza
się w formie pisemnej lub elektronicznej do wszystkich członków Kapituły, najpóźniej na siedem
dni przed planowanym spotkaniem.

Regulamin Programu i Konkursu Polska Bandera
Uchwała nr 260/Z/XXXVIII Zarządu PZŻ z dn. 12.07.2018 r.

6

4. Harmonogram prac Kapituły zostaje ustalony i zatwierdzony przez jej członków na pierwszym
posiedzeniu.

§ 15
1. Kapituła Konkursu podejmuje wszelkie decyzje w głosowaniu jawnym, zwykłą większością
głosów, w obecności co najmniej połowy członków Kapituły.
2. W przypadku braku rozstrzygnięcia, w wyniku głosowania, o którym mowa w ust. 1, głos
Przewodniczącego jest decydujący i ostateczny.
3. Kapituła nadaje każdej pracy konkursowej punkty od 1 do 10, im więcej punktów otrzyma
praca, tym lepiej zostaje oceniona. Decyzje Kapituły dotyczące ustalenia listy Laureatów są
ostateczne i nie podlegają odwołaniu.
4. Członkowie Kapituły obecni na posiedzeniach zobowiązani są do zachowania tajemnicy
z przebiegu posiedzeń.
5. Z każdego posiedzenia Kapituły sporządzany jest protokół.
6. Protokół z posiedzenia, na którym zostali wyłonieni Laureaci może zawierać uzasadnienie ich
wyboru.
7. Członek Kapituły nie może podejmować decyzji o przyznaniu tytułu dla osoby nominowanej
w Konkursie, jeżeli pozostaje z nią w relacjach, które mogłyby mieć wpływ na zachowanie
bezstronności.
8. Osoby wchodzące w skład Kapituły uczestniczą w uroczystości nagrodzenia Laureatów.

§ 16
1. Sekretarz Kapituły sporządza protokół z jej posiedzenia.
2. Protokół podpisuje Przewodniczący wraz Sekretarzem. W przypadku nieobecności
Przewodniczącego, Zastępca i Sekretarz.
3. Protokół przyjmuje się na kolejnym spotkaniu Kapituły. Protokół z posiedzenia, na którym
uhonorowano Laureatów zostaje zatwierdzony przed ogłoszeniem listy Laureatów.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe

§ 17
1. Uczestnicy biorą udział w Programie, a Kandydaci w Konkursie całkowicie na własną
odpowiedzialność. Żadna czynność wykonana lub niewykonana przez Organizatora, nie
zwalnia Uczestnika lub Kandydata z odpowiedzialności prawnej.
2. Ponadto organizator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Uczestników Programu
i Kandydatów do Konkursu, którzy zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących
przepisów prawa, wszelkich zasad bezpieczeństwa oraz kultury osobistej, a ponadto etyki
i etykiety żeglarskiej, właściwej dla środowiska wodniackiego.
3. Organizator apeluje do Uczestników i Kandydatów, aby ze wszystkimi symbolami narodowymi
obchodzili się z należytym szacunkiem.

§ 18
Program nie jest sponsorowany przez serwis Instagram oraz Facebook. Serwis Instagram
i Facebook nie ponoszą odpowiedzialności za Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi
i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a nie do portalu
Instagram lub Facebook. Organizator zobowiązuje się solidarnie do zwolnienia portali Instagram
i Facebook z odpowiedzialności wobec każdego Uczestnika Konkursu, który skieruje przeciwko
portalom Instagram i Facebook roszczenie związane z niniejszym Konkursem.

§ 19
1. Regulamin Konkursu dostępny jest stronie internetowej Organizatora www.pya.org.pl oraz
w jego siedzibie.
2. Kapituła podejmuje decyzje w oparciu o postanowienia niniejszego Regulaminu.
3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Kapituła podejmuje decyzje według własnego
uznania, kierując się zasadami słuszności oraz charakterem Konkursu i jej założeniami.
4. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Zarząd PZ