KŻ Orkan z nagrodą

Urząd Marszałkowski w połowie roku ogłosił konkurs na najlepszą organizację pozarządową.

20151015181631195_0001

Pismo o Marszałka Województwa Podkarpackiego informujące nas o przyznaniu nam przez Kapitułę konkursu II miejsca jako w kategorii sport i turystyka. 

Konkurencja była duża bo ponad 20 organizacji. Nasza  działalność znalazła uznanie kapituły konkursu.  W lipcu Zarząd KŻ Orkan wysłał zgłoszenie, które było oceniane według poniższych zasad, oczywiście po przejściu przez sito formalne.
1. Ankiety konkursowe spełniające wymogi formalne poddawane są ocenie
merytorycznej.
2. Oceny dokonuje Kapituła Konkursu powołana uchwałą Zarządu.
3. Organizacja podczas oceny może uzyskać maksymalnie 50 punktów.
4. Ustala się następujące kryteria oceny:
1) okres działalności organizacji (od O do 5 punktów),
2) ocena działalności organizacji w roku poprzedzającym złożenie formularza
Zgłoszeniowego:
a) liczba i charakter zrealizowanych w roku poprzedzającym złożenie
formularza zgłoszeniowego projektów (od O do 25 punktów) w tym zasięg
terytorialny, liczba beneficjentów, celowość i trwałość realizacji projektu;
b) efektywność pozyskiwania środków finansowych z różnych źródeł
(od O do 5 punktów);
c) współpraca z wolontariuszami (od O do 5 punktów);
d) współpraca z administracją publiczną w zakresie realizowanych projektów
(od O do 5 punktów);
e) uzyskane rekomendacje jednostek administracji publicznej (od O do 5
punktów).
5. Wynik oceny punktowej stanowi średnią arytmetyczną ocen poszczególnych
członków Kapituły.
6. Do grona półfinalistów zakwalifikowane zostaną organizacje, które uzyskają
minimum 30 punktów.
Uzyskaliśmy rekomendacje od Starostwa Powiatowego, Urzędu Miasta Mielec, Gminy Czermin.

Mariusz Wiącek