Przyjazny Brzeg.

Nagroda Przyjazny Brzeg.

To będzie już XI edycja konkursu przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze wraz z Polskim Związkiem Żeglarskim.  Zgłoszenia należy wysyłać do końca grudnia 2014.

 

Celem nagrody jest uhonorowanie osób fizycznych i prawnych zagospodarowujących polskie brzegi,
promujących atrakcje wodniackie Polski oraz wyróżnianie najbardziej aktywnych odważnie zwracających
się w stronę rzek, jezior i Bałtyku.

Mamy na swoim terenie kilka zbiorników wodnych które zostały przysposobione do turystyki wodnej.  Najbliższe nam jest Żwirowisko w Otałęży, gdzie w ciągu kilku lat przystosowano jego brzegi do spędzania wolnego czasu w aktywny sposób i korzystania z możliwości jakie daje blisko 60 hektarowy akwen.  Są też i inne jak Jezioro Tarnobrzeskie,  zalew w Nisku. 

 

Jako Klub Żeglarski Orkan rekomendujemy prace  jakie zrobiono na Żwirowisku w Otałęży:

  1. Przystań Bryza  – wydzielony teren gdzie można wypożyczyć kajaki,  rowery wodne właściciel Andrzej Pezda 
  2. Domy wypoczynkowe  na razie wybudowano pięć  obietków i pawilon  restauracyjny właściciel Przemysław Nowak
  3. Nasza baza klubowa (na terenie przystani Bryza) gdzie można skorzystać z: 11 optymistów, jachtów klasy Omega i 420, desek windsurfingowych,
Od dwóch lat organizowane są w wakacje imprezy „Bądź bezpieczny na wodzie” gdzie  wraz z partnerami Starostwo Powiatowe w Mielcu,  Powiatowa Stacja Ratownictwa Medycznego w Mielcu, Policja. Właściciel przystani Bryza jest wykwalifikowanym organizatorem spływów kajakowych po Wiśle cieszących się powodzeniem.

Regulamin konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu


1. Konkurs o Nagrodę Przyjaznego Brzegu organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-
Krajoznawcze we współdziałaniu z Polskim Związkiem Żeglarskim i innymi partnerami, pod Honorowym
Patronatem Ministra Sportu i Turystyki.

2. Celem nagrody jest uhonorowanie osób fizycznych i prawnych zagospodarowujących polskie brzegi,
promujących atrakcje wodniackie Polski oraz wyróżnianie najbardziej aktywnych odważnie zwracających
się w stronę rzek, jezior i Bałtyku.

3. Jury osobno ocenia kandydatów do nagrody według wielkości przedsięwzięć inwestycyjnych, od małych
gmin i wsi, po duże miasta, osobno oceniane są stanice kajakowe, mariny żeglarskie
i przystanie oraz inicjatywy i przedsięwzięcia służące zagospodarowaniu i promocji polskich szlaków
wodnych. W miarę możliwości ze zgłoszonych kandydatów jury wyróżnia osobno:
· Duże inwestycje, w tym wspierane ze środków regionalnych, krajowych i międzynarodowych,
· Małe inwestycje, niezależnie od źródeł finansowania i form własności,
· Przedsięwzięcia o charakterze niekomercyjnym i promocyjnym.

4. Jury może przyznawać Nagrodę Główną (Grand Prix) i nagrody specjalne. Nagrody specjalne mogą
służyć wyróżnieniu inicjatyw związanych z ochroną środowiska i działaniami na rzecz turystów
niepełnosprawnych. Nagrodami specjalnymi wyróżnione mogą być osoby fizyczne za szczególne zasługi
dla rozwoju i promocji polskich szlaków wodnych i turystyki wodnej.

5. Główne kryteria oceny to:
· Zrealizowane inwestycje służące turystyce wodnej – przystanie, przedsięwzięcia proekologiczne,
zabezpieczanie bezpieczeństwa na akwenach, zagospodarowanie dróg wodnych, znakowanie
szlaków wodnych,
· Działania promocyjne, w tym wydawane mapy, przewodniki, monografie, prowadzone portale
internetowe, udział w targach dla wodniaków i ogólnoturystycznych,
· Tworzenie nowych „wodnych” ofert turystycznych,
· Nowatorska organizacja spływów, regat, rejsów żeglarskich i motorowodnych, w tym w
szczególności we współpracy z partnerami zagranicznymi.

6. Nagrody przyznawane są przez jury, w skład którego wchodzą przedstawiciele zainteresowanych
organizacji i instytucji, zaproszeni przez organizatorów.

7. Do zgłaszania kandydatów do nagrody Przyjaznego Brzegu uprawnione są organizacje zajmujące się
turystyką wodną, kluby, redakcje, komandorzy rejsów i spływów, indywidualne osoby.
W zgłoszeniu wskazać należy zrealizowane w ciągu ostatniego roku lub dłuższym okresie czasu inwestycje
i inne przedsięwzięcia rekomendowanego kandydata. Załącznikiem do regulaminu jest wzór zgłoszenia.

8. Zgłaszający i kandydaci przekazują jury szczegółowy opis zrealizowanych inwestycji, w miarę możliwości
z mapami i planami oraz dokumentacją fotograficzną, informacje o działaniach promocyjnych w krajowych
i międzynarodowych mediach, kopie publikacji prasowych, wydawnictwa własne, adresy
współpracujących serwisów internetowych, wykaz organizowanych i goszczonych imprez (regat, rejsów,
spływów itd.) oraz informacje o innych działaniach uzasadniających starania o nagrodę, w tym o
przedsięwzięciach planowanych na rok przyszły.

9. Kandydaci uzyskujący co najmniej dwie opinie polecające członków jury lub laureatów wcześniejszych
edycji konkursu otrzymują potwierdzenie rekomendacji do Nagrody Przyjaznego Brzegu a następnie ich
osiągnięcia oceniane są przez całe jury.

 

10. Termin zgłaszania kandydatów upływa z dniem 31 grudnia.

11. Ogłoszenie wyników nastąpi w I kwartale kolejnego roku.

12. Korespondencję w sprawie konkursu kierować należy na poniższy adres z dopiskiem:
Konkurs „Nagroda Przyjaznego Brzegu”
Centrum Turystyki Wodnej PTTK
01-871 Warszawa, ul. Kasprowicza 40
e-mail: ctw@pttk.pl
tel. 22 254 85 95

 

Formularz zgłoszeniowy:

Zgłoszenie  do konkursu o Nagrodę Przyjaznego Brzegu


1. Nazwa (lub imię i nazwisko) zgłaszanej miejscowości, przystani, osoby itd.
2. Adres korespondencyjny (kod pocztowy, nazwa miejscowości, ulica, tel, fax, e-mail, www)
3. Uzasadnienie – opis zrealizowanych działań inwestycyjnych, promocyjnych, zorganizowanych
imprez, przygotowanych publikacji i serwisów informacyjnych itp.:
4. Załączniki (w tym wycinki prasowe, inne publikacje)
5. Imię i nazwisko lub nazwa zgłaszającego
6. Rekomendacje
7. Adres korespondencyjny, telefon, e-mail
Data i podpis
Zgłoszenie prosimy przesłać na adres:
Konkurs „Nagroda Przyjaznego Brzegu”
Centrum Turystyki Wodnej PTTK
01-871 Warszawa, ul. Kasprowicza 40
e-mail: ctw@pttk.pl tel. 22 254 85 95