Walne zebranie

Zebranie 

Niedziela 14 maja 2017 roku godzina 11:00 pierwszy termin drugi termin 11:15.

Budynek dydaktyczny Nadleśnictwa Mielec ul. Partyzantów 11 

Proponowany porządek obrad 

Temat                                                                                                  
Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego Zebrania               
Wybór Protokolanta WZ                                                                     
Zatwierdzenie porządku Zebrania                                                
Zatwierdzenie regulaminu obrad                                                  
Wybór Komisji Uchwał i Wniosków (min. 2 osoby)                   
Sprawdzenie quorum i stwierdzenie prawomocności Zebrania 
Sprawozdanie finansowe Klubu za 2016 rok                
Sprawozdanie z działalności Klubu za rok 2016                
Sprawozdanie Komisji Dyscyplinarnej                              
Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za 2016                       
Dyskusja                                                                                 
Podjęcie uchwał                                                                
Zamknięcie Zebrania                                                  
Razem minut:                                                                                      97

 

W przypadku braku quorum – połowa członków klubu 20 osób II termin zwołany będzie na godzinę 11:15.  

Prośba o wpłaty na konto SAN BANKU składek członkowskich.