Zebranie sprawozdawcze

8 kwietnia godzina 11

Zebranie sprawozdawcze 

Mielec ul. Partyzantów 11 budynek dydaktyczny Nadleśnictwa Mielec 

 

Zaproszenie na walne zebranie sprawozdawcze  2018

  Zapraszamy na walne zebranie członkowskie sprawozdawcze  które odbędzie się w dniu  08.04.2018 o godzinie 11:00 w budynku edukacyjnym Nadleśnictwa Mielec, ul. Partyzantów 7 (w głębi)

W przypadku braku quorum II termin zwołuje się w dniu 08.04.2018   o godzinie 11:15    Propozycje zagadnień do poruszenia na walnym:

 • Sprawozdania za ubiegły rok.
 • Akcje letnie.
 • Prace przy adaptacji bazy w Otałęży
 • Pozyskiwanie funduszy na działalność klubową
 • Współpraca z klubami w zakresie lepszego wykorzystania sprzętu pływającego.
 • Organizacja szkolenia w formie półkolonii
 • Rozpoczęcie sezonu – bezpieczne wakacje wspólnie z radiem Leliwa
 • Ustalenie budżetu na 1018
 • Wolne wnioski

 Na zebraniu będzie można opłacić składkę w wysokości 200 zł/rok (emeryci mają zniżkę 50%    pisemnym zwróceniu się do zarządu w tej sprawie). 

Z powodu ważności poruszanych spraw prosimy o niezawodne przybycie.

 W załączeniu

 • regulamin obrad
 • Proponowany harmonogram obrad

Z poważaniem

W imieniu zarządu Mariusz Wiącek

 

 

REGULAMIN OBRAD

 Walnego Zebrania Sprawozdawczego Klubu Żeglarskiego „ORKAN”

w dniu 08.04.2018  r.

par 1

Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze (WZ) odbywa się zgodnie ze Statutem Klubu Żeglarskiego „ORKAN”.

Rozdział I

UCZESTNICY

par 2

W WZ Klubu Żeglarskiego „ORKAN” udział biorą:

1) z głosem decydującym – członkowie zwyczajni

2) z głosem doradczym – zaproszeni goście.

par  3

 Członkowie zwyczajni Klubu potwierdzają  swoją obecność podpisem na liście obecności.

 

Rozdział II

OBRADY

 par 4

WZ Klubu Żeglarskiego „ORKAN”  obraduje przy obecności co najmniej 50 % członków zwyczajnych  plus 1 członek w I terminie. W II terminie WZ  jest prawomocne bez względu na ilość obecnych członków zwyczajnych.

Prawomocność WZ stwierdza wybrana przez WZ Komisja Mandatowa.

 

 par  5

 1. WZ otwiera prezes Klubu Żeglarskiego „ORKAN” .
 2. Członkowie zwyczajni wybierają Przewodniczącego i Protokolanta WZ.
 3. Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek i regulamin obrad.
 4. WZ zatwierdza porządek obrad.
 5. WZ zatwierdza regulamin obrad.
 • 6

Przewodniczący WZ kieruje obradami zgodnie z regulaminem i porządkiem uchwalonymi przez WZ, udzielając głosu dyskutantom i dbając o właściwą atmosferę.

rzewodniczący WZ udziela również głosu poza kolejnością w sprawach formalnych i dla złożenia wyjaśnień, decydując o tym czy sprawa jest formalna.

par  7

Za sprawy formalne uznaje się między innymi wnioski dotyczące głosowania lub prowadzenia obrad, przerywania dyskusji, ograniczania, odbierania głosu, zarządzania przerw

 

par  8

Głosowanie na WZ odbywa się w sposób jawny przez podniesienie ręki w sprawach przyjęcia porządku i regulaminu obrad, przyjmowania i uchwalania wniosków oraz uchwał.  Głosowania w sprawie wyboru władz są tajne.

par  9  

Do ważności Uchwał wymagana jest zwykła większość głosów uprawnionych do głosowania.

par   10

Każdy członek zwyczajny dysponuje na WZ tylko jednym głosem. Członek, który nie przybył na WZ nie może być zastąpiony przez osobę drugą.

 

Rozdział III

KOMISJE  WZ

 

par 11

 

WZ wybiera następujące Komisje:

 • Komisję Skrutacyjną – w składzie 2 osób, której zadaniem jest stwierdzenie na podstawie list obecności – uprawnień członków oraz prawomocności WZ.
 • Komisję Uchwał i Wniosków – w składzie 2 osób, której zadaniem jest przedłożenie WZ projektów uchwał i wniosków WZ opracowanych na podstawie wniosków zgłoszonych w trakcie dyskusji oraz własnych propozycji

 

 par 12

Komisje pracują kolegialnie pod kierownictwem Przewodniczących Komisji wybranych ze swego grona.

Rozdział IV

  par 13

Wszystkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem załatwiane są w sposób i w trybie ustalonym przez Przewodniczącego WZ w oparciu o obowiązujący Statut Klubu Żeglarskiego „ORKAN”  i stosowne przepisy.

par   14

Po wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący zamyka WZ.

 

par  15

Regulamin niniejszy staje się prawomocny po uchwaleniu przez WZ w głosowaniu jawnym.

 

L.P. Temat Minut Prowadzący
1 Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego Zebrania 3 Prezes Klubu
2 Wybór Protokolanta WZ 3 Przew. Zebrania
3 Zatwierdzenie porządku Zebrania 3 Przew. Zebrania
4 Zatwierdzenie regulaminu obrad 2 Przew. Zebrania
5 Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz mandatowej (min. 2 osby) 5 Przew. Zebrania
6 Sprawdzenie quorum i stwierdzenie prawomocności Zebrania 4 Przew. Zebrania
7 Sprawozdanie finansowe Klubu za 2017 rok 5 Główny Księgowy
8 Sprawozdanie z działalności Klubu za rok 2017 10 Prezes Klubu
9 Sprawozdanie Komisji Dyscyplinarnej 2 Przew. Kom. Dyscyplinarnej
10 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2017 10 Przew. Kom. Rewizyjnej
11 Dyskusja                                                                                                                                                                                                                                             30  
12 Podjęcie uchwał 10  
13 Zamknięcie Zebrania 5 Prezes Klubu
  Razem minut: 92  

Proponowany porządek Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego KŻ Orkan 08.04.2018  rok