Walne zebranie sprawozdawcze

Zarząd KŻ Orkan zaprasza na Walne zebranie sprawozdawcze 

Zebranie odbędzie się w budynku dydaktycznym Nadleśnictwa Mielec ul Partyzantów 8, w niedzielę 13 września 2020 o godzinie 11 termin I, 11:15 termin II. 

 

 

Prosimy o posiadanie maseczek, na miejscu będzie płyn do dezynfekcji, prosimy także o zachowanie dystansu 

Na miejscu będzie do wypełnienia ankieta: 

Oświadczenie osoby obecnej na Walnym Zgromadzeniu Klubu Żeglarskiego „ORKAN” w dniu 13-09-2020
W związku z nadzwyczajną sytuacją dotyczącą epidemii COVID-19 jestem świadomy /świadoma istniejącego zagrożenia epidemicznego i oświadczam, że:
1. W okresie ostatnich 14 dni nie miałem(am) kontaktu z osobą, u której potwierdzono zakażenie COVID-19.
2. Nie jestem objęty(a) / objęta kwarantanną ( izolacją ).
3. W razie jakichkolwiek symptomów czy objawów COVID-19 ( gorączka, kaszel, bóle mięśni, bóle gardła, inne nietypowe) powstrzymam się od uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
4. Zobowiązuję się przez cały czas przebywania na Walnym Zgromadzeniu pozostawać w maseczce chroniącej nos i usta. Wyjątek stanowi wyłącznie procedura potwierdzenia mojej tożsamości.
5. Zobowiązuję się dokonywać dezynfekcji rąk.
6. Zobowiązuję się do przestrzegania zasady zachowania dystansu od innych osób.
7. Deklaruję, że będę uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu na własną odpowiedzialność.
Imię i nazwisko, data
…………………………………………………………………
Własnoręczny podpis
…………………………………………………………………

Proponowany porządek obrad: 

L.P. Temat Minut Prowadzący  
1 Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego Zebrania Minuta ciszy 3 Prezes Klubu  
2 Wybór Protokolanta WZ 3 Przew. Zebrania  
3 Zatwierdzenie porządku Zebrania 3 Przew. Zebrania  
4 Zatwierdzenie regulaminu obrad 2 Przew. Zebrania  
5 Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz mandatowej (min. 2 osby) 5 Przew. Zebrania  
6 Sprawdzenie quorum i stwierdzenie prawomocności Zebrania 4 Przew. Zebrania  
7 Sprawozdanie finansowe Klubu za 2019 rok 5 Główny Księgowy  
8 Sprawozdanie z działalności Klubu za rok 2019 10 Prezes Klubu  
9 Sprawozdanie Komisji Dyscyplinarnej 2 Przew. Kom. Dyscyplinarnej  
10 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2019 10 Przew. Kom. Rewizyjnej  
11 Dyskusja                                                                                                                                                                                                                                            30    
12 Podjęcie uchwał 10    
13 Zamknięcie Zebrania 5 Prezes Klubu  
  Razem minut: 92