Walne zebranie członkowskie 2022 (sprawozdawcze)

29 maja 2022 godz. 11 

 

Budynek dydaktyczny Nadleśnictwa Mielec ul. partyzantów 11 

Zaproszenie na walne zebranie sprawozdawcze   2022

  Zapraszamy na walne zebranie członkowskie sprawozdawcze  które odbędzie się w dniu  29.05.2022 o godz. 11:00 w budynku edukacyjnym Nadleśnictwa Mielec, ul. Partyzantów  11   

W przypadku braku quorum o godz. 11 II termin zwołuje się w dniu  30.05.2021   o godzinie 11:15    Propozycje zagadnień do poruszenia na walnym:

 • Sprawozdania za ubiegły rok.
  • Zarządu
  • Komisji rewizyjnej
  • Finansowe
 • Akcje letnie.
 • Zaangażowanie w prace przy sprzęcie
 • Pozyskiwanie funduszy na działalność klubową
 • Ustalenie kwoty składki członkowskiej na rok 2023
 • Zasada współpracy z klubami żeglarskimi.
 • Organizacja szkolenia w formie półkolonii w 2022 roku
 • Zakupy sprzętu i rozwój klubu na lata następne
 • Propozycja własnej kei na J. Solińskim
 • Uchwalenie budżetu na rok 2022
 • Wolne wnioski

Porządek obrad. 

L.P. Temat Minut Prowadzący
1 Otwarcie zebrania, wybór przewodniczącego    3 Prezes Klubu
2 Wybór Protokolanta WZ 3 Przew. Zebrania
3 Zatwierdzenie porządku Zebrania 3 Przew. Zebrania
4 Zatwierdzenie regulaminu obrad 2 Przew. Zebrania
5 Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz mandatowej (min. 2 osoby) 5 Przew. Zebrania
6 Sprawdzenie quorum i stwierdzenie prawomocności Zebrania 4 Przew. Zebrania
7 Sprawozdanie finansowe Klubu za 2021  rok 5 Główny Księgowy
8 Sprawozdanie z działalności Klubu za rok 2021 10 Prezes Klubu
9 Sprawozdanie Komisji Dyscyplinarnej 2 Przew. Kom. Dyscyplinarnej
10 Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2021 10 Przew. Kom. Rewizyjnej
11 Dyskusja propnowane obchody 50 lecia klubu marzec 2023                                                                                                                                          30  
12 Podjęcie uchwał 10  
13 Zamknięcie Zebrania 5 Prezes Klubu
  Razem minut: 92  

 

Regulamin obrad 

 

REGULAMIN OBRAD

 Walnego Zebrania Sprawozdawczo   Klubu Żeglarskiego „ORKAN”

w dniu  29-05-2022   r.

 

 • 1 Walne Zebranie   odbywa się zgodnie ze Statutem Klubu Żeglarskiego „ORKAN”   

Rozdział I

UCZESTNICY

 •  2 W WZ Klubu Żeglarskiego „ORKAN” udział biorą:

1) z głosem decydującym – członkowie zwyczajni

2) z głosem doradczym – zaproszeni goście.

 

 • 3 Członkowie zwyczajni Klubu potwierdzają  swoją obecność podpisem na liście obecności.

 

Rozdział II

OBRADY

 • 4  WZ Klubu Żeglarskiego „ORKAN”  obraduje przy obecności co najmniej 50 % członków zwyczajnych  plus 1 członek w I terminie. W II terminie WZ  jest prawomocne bez względu na ilość obecnych członków zwyczajnych.

Prawomocność WZ stwierdza wybrana przez WZ Komisja Mandatowa.

 

 • 5 WZ otwiera prezes Klubu Żeglarskiego „ORKAN” .
 1. Członkowie zwyczajni wybierają Przewodniczącego i Protokolanta WZ.
 2. Przewodniczący poddaje pod głosowanie porządek i regulamin obrad.
 3. WZ zatwierdza porządek obrad.
 4. WZ zatwierdza regulamin obrad.

 

 • 6 Przewodniczący WZ kieruje obradami zgodnie z regulaminem i porządkiem uchwalonymi przez WZ, udzielając głosu dyskutantom i dbając o właściwą atmosferę.

Przewodniczący WZ udziela również głosu poza kolejnością w sprawach formalnych i dla złożenia wyjaśnień, decydując o tym czy sprawa jest formalna.

 

 • 7 Za sprawy formalne uznaje się między innymi wnioski dotyczące głosowania lub prowadzenia obrad, przerywania dyskusji, ograniczania, odbierania głosu, zarządzania przerw.
 • 8 Głosowanie na WZ odbywa się w sposób jawny przez podniesienie ręki w sprawach przyjęcia porządku i regulaminu obrad, przyjmowania i uchwalania wniosków oraz uchwał.  Głosowania w sprawie wyboru władz są tajne.

 

 • 9  Do ważności Uchwał wymagana jest zwykła większość głosów uprawnionych do głosowania.
 • 10 Każdy członek zwyczajny dysponuje na WZ tylko jednym głosem. Członek, który nie przybył na WZ nie może być zastąpiony przez osobę drugą.

 

Rozdział III

KOMISJE  WZ

 • 11  WZ wybiera następujące Komisje:
  • Komisję Skrutacyjną – w składzie 2 osób, której zadaniem jest stwierdzenie na podstawie list obecności – uprawnień członków oraz prawomocności WZ.
  • Komisję Uchwał i Wniosków – w składzie 2 osób, której zadaniem jest przedłożenie WZ projektów uchwał i wniosków WZ opracowanych na podstawie wniosków zgłoszonych w trakcie dyskusji oraz własnych propozycji.
 • 12 Komisje pracują kolegialnie pod kierownictwem Przewodniczących Komisji wybranych ze swego grona.

 

Rozdział IV

 • 13  Wszystkie sprawy nie objęte niniejszym regulaminem załatwiane są w sposób i w trybie ustalonym przez Przewodniczącego WZ w oparciu o obowiązujący Statut Klubu Żeglarskiego „ORKAN”  i stosowne przepisy.
 • 14  Po wyczerpaniu porządku obrad,  Prezes zamyka WZ.
 • 15 Regulami n niniejszy staje się prawomocny po uchwaleniu przez WZ w głosowaniu jawnym.

 

 

 

Na zebraniu można będzie zapłacić składki – ale prosimy w miarę możliwości o zapłatę na konto.

Z powodu ważności poruszanych spraw prosimy o niezawodne przybycie.

Z poważaniem

W imieniu zarządu Mariusz Wiącek

Porządek obrad